15.07.2003

TV Eutingen

mu­si­ka­li­sche Um­rah­mung der Fei­er an­läss­lich der Ver­lei­hung der Lan­des­eh­ren­na­del an Do­ris Kel­ler und Wer­ner Pfäl­zer im ehe­ma­li­gen E‑Werk


← Zurück: Chronik Contrast21